Política de privacitat

Responsable de les Dades Personals

Responsable: Maria Font Puig

Nom comercial: Celler Can Morral del Molí

NIF: 77629798Z

Adreça: Masia Can Morral del Molí s/n, Santa Maria de Vilalba carretera, BV-1202, km 8, 08630 Abrera, Provincia de Barcelona, España

Correu electrònic: cellercanmorral@gmail.com

Lloc web: www.cellercanmorral.cat

Informem que la web www.cellercanmorral.cat de la qual és titular Maria Font (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com la Llei 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quins són els principis per al tractament?

En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de Protecció de Dades personals:

(i) Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.

(ii) Principi de minimització de dades: sol·licitarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals són necessaris.

(iii) Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, informarem del termini de conservació corresponent

(iv) Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Són preses totes les mesures possibles per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

Exactitud i autenticitat de les dades. Finalitat de les dades i legitimació.

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet directament o mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquests. Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades d’aquest lloc web.

A aquest efecte, informem que les dades que ens facilita ho fa d’una forma voluntària i estàs facilitant que siguin incorporats als nostres sistemes d’informació amb la finalitat d’ enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic) i obtenint la legitimació corresponent mitjançant la relació precontractual o contractual de les parts.

En cas de procedir a la compra, es sol·licitaran dades identificatives, de contacte i de facturació, obtenint la legitimació mitjançant la relació contractual entre les parts.

Així mateix, també recopilem dades a través de les cookies.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Maria Font tracta les dades personals amb caràcter general per gestionar la relació que mantenim amb vostè amb les següents finalitats:

– Gestió i  venda de productes

– Canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions que ens pugui fer arribar

          Gestionar els comentaris del blog

– Gestió de la relació comercial mantinguda amb els nostres proveïdors

Consentiment

Mitjançant la introducció de les dades, com a Usuari atorga el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat d’aquests, perquè procedim al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, degut exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web es troben situats en altres països. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació.

Es fa exprés esment als menors de 14 anys, en relació al tractament de les seves dades personals. Els esmentats menors no podran accedir al present lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors.

Xarxes socials

El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de www.cellercanmorral.cat  es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament per l’usuari. En aquest cas tractarem les dades amb les finalitats d’administrar correctament la nostra presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de www.cellercanmorral.cat . Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la relació contractual. Així mateix, una vegada finalitzada la relació, les dades es mantindran durant els terminis legalment exigits.

Les dades es conservaran un mínim de 5 anys. Les dades de contacte sense consentiment a subscripció es conservaran durant 6 mesos.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran cedides a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

En tot cas, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió.

Les entitats que intervinguin en qualsevol fase del tractament estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Com a encarregats de tractament en el servei web, tenim, entre altres, contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

 • Cubenode System S.L. amb domicili a C/ La trucha, Edificio Victoria , 3-5ºA , 18015 Granada (Granada), amb CIF B19578707, que proporciona els serveis d’allotjament web (hosting). Es pot consultar la política de privacitat a: https://cubenode.com/legal/politica-de-privacidad
 • Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Estats Units, que presta els serveis consistents en serveis de medició, enquestes i serveis de correu. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades aquí: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center.  Política de privacitat i aspectes legals aquí: enlace: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
 • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per campanyes de marketing. Existeis acord de tractament de dates amb clàusules tipus de la  Comissió Europea a consultar i descarregar en el següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.: empresa utilitzada per gestionar els pagaments mitjançat tarjeta de crèdit en el lloc web. Ubicada a 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Política de privacitat i més aspectos legals al següent enllaç: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES
 • Redsys Servicios de Procesamiento, S.L..: empresa utilitzada per gestionar els pagaments mitjançant tarjeta de crèdit en el lloc web.. Ubicada a Francisco Sancha, 12 – 28034 Madrid. Política de privacitat i demés aspectes legals de l’empresa al següent enllaç: http://www.redsys.es/legal/20200224_poli%CC%81tica_de_privacidad.pdf

Transferències internacionals de dades

Hem acordat amb els nostres proveïdors, no fer ús de servidors fora de l’EEE per la prestació del servei contracta, i, en cas de fer-ho, s’adoptaran totes les mesures adequades, que seran incorporades a la política de privacitat, per tal de garantir que existeixen garanties adequades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

La normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan escaigui.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

– El seu exercici és gratuït, tret que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), i en aquest cas Maria Font podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar

– Pot exercir els drets directament o per mitjà de representant legal o voluntari

– Hem de respondre a la seva sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més.

– Tenim l’obligació d’informar-lo sobre els mitjans per a exercitar aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar l’exercici del dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que ens sol·liciti que sigui d’una altra manera.

– Si no donem curs a la sol·licitud, se l’informarà, a tot tardar en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control

A fi de facilitar el seu exercici, li facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun dels drets:

Formulari exercici dret accés

Formulari exercici dret de rectificació

Formulari exercici dret d’oposició

Formulari exercici dret de supressió 

Formulari exercici dret de limitació del tractament

Formulari exercici dret de portabilitat

Formulari exercici a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

Per a exercir els seus drets posem a la seva disposició els següents mitjans:

1. Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Maria Font, Masia Can Morral del Molí s/n, Santa Maria de Vilalba carretera, BV-1202, km 8, 08630 Abrera, Provincia de Barcelona, Espanya Ref. Exercici de Drets LOPD.

2. Enviant formulari escanejat i signat a l’adreça de correu electrònic cellercanmorral@gmail.com indicant en l’assumpte Exercici de Drets LOPD.

En tots dos casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o si escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per a poder verificar que només donem resposta a l’interessat o el seu representant legal, havent d’aportar en aquest cas documento acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

¿Com protegim la seva informació?

Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les dades i garantir la seva privacitat, especialment reforçades pel tipus de dades personals que tractem.

Tot el personal amb accés a dades personals ha estat format i te coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les seves dades personals.

Així mateix, als contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors fem incloure clàusules on se’ls hi exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés, així com la obligació d’implementar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes les mesures són revisades de forma periòdica per garantir la seva adequació i efectivitat.

No obstant, no es pot garantir la seguretat absoluta i no existeix cap sistema de seguretat que sigui impenetrable; per això, en cas que la informació objecte del tractament es veiés compromesa, durem a terme les mesures adequades per investigar l’incident, notificar-ho a l’Autoritat de Control i, en el seu cas, a aquells usuaris que es poguessin veure afectats per tal que prenguin les mesures pertinents.

www.cellercanmorral.cat es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb www.cellercanmorral.cat en l’adreça de correu electrònic: cellercanmorral@gmail.com

0
  0
  La teva cistella
  La teva cistella està buidaTornar a la botiga